Galeria
E-Mail: adrianlach@unibruk.info  Tel. 503 133 406
Home About Me My Family My Hobbies My Work My Pictures Contact
Unibruk.info
Profesjonalne brukarstwo
Firma brukarskaKontakt
Unibruk posiada dost�p do najwy�szej jako�ci materia��w, wsparcie renomowanych biur projektowych, oraz niezb�dny w realizacji prac brukarskich sprz�t i personel. Pozwala to realizowa� wszelkie roboty brukarskie i oko�o-brukarskie jak wykonanie plac�w, chodnik�w, wjazd�w, �cie�ek, odwodnie�, kanalizacji, plac�w zabaw, boiska sportowe, wszelkiego rodzaju ogrodzenia z kamienia naturalnego, piaskowca, granitu i inne.
Firma brukarska Unibruk to nowy pomys� na realizacj� prac brukarskich powsta�y na bazie ponad 20 letnich do�wiadcze� firm brukarskich dzia�aj�cych na terenie �l�ska.  Unibruk ��czy wykwalifikowan� kadr� brukarzy oraz projektant�w,  kadr� in�yniersk� wraz z uprawnieniami budowlanymi wraz z nowatorskim designem oraz koncentracj� na spe�nienie potrzeb klienta.
O firmie
Oferta
Układanie kostki betonowej
Uk�adanie kostki betonowej

- place i parkingi - wjazdy - �cie�ki

Układanie kostki betonowej
Uk�adanie kostki betonowej

- place i parkingi - wjazdy - �cie�ki

Wykonanie ogrodzeń
Wykonanie ogrodze�

- z kamienia naturalnego - z piaskowca - z granitu